Vastavalt hooldetöid teostava ettevõtte ja Maanteeameti vahelisele lepingule korraldab metsamaterjalide ladustamist riigiteede kaitsetsoonis teehooldaja. Lepinguga (Metsamaterjali teeäärsetele aladele ladustamise kord) sätestatakse teehooldaja ja vedaja tegevused, mis on seotud metsamaterjali ladustamise ja laadimisega. Metsamaterjali vedaja esitab vastava taotluse, mille menetlemiseks on teehooldajal aega 7 päeva. Positiivse otsuse korral sõlmitakse metsamaterjali vedaja ja teehooldaja vahel leping. Lepinguga fikseeritakse vedajale tagatisraha maksmise kohustus 1000 eurot võimalike kahjude hüvitamise ja kahjustuste likvideerimiseks. Lepingule lisatakse ladustamise tingimused ja liikluskorraldusvahendite paigaldamise skeem. Peale laadimistööde lõppu korrastab vedaja laoplatsi ja esitab teehooldajale üleandmise-vastuvõtmise akti, mille põhjal teehooldaja kontrollib objekti ja allkirjastab akti 5 tööpäeva jooksul.

NB! Enne lepingu sõlmimist on ladustamine keelatud. Ladustamise ja vedamise mõistlik aeg on periood, mis kulub metsamaterjali väljaveoks, ladustamiseks, äraveoks ja laoplatsi korrastamiseks. Loaga väljastatud plats ei tohi olla metsafirmale nn vaheladu. Ladustamisluba ei väljastata riigi põhi- ja tugiteede teemaale ning teemaale, kus laoplatsi vahetus läheduses liiklussagedus on üle 500 auto ööpäevas.

Metsamaterjali ladustamise osas võta ühendust:

Taivo Teigar

Järelvalvejuht
Tel:505 0172
E-post: taivo@yle.ee